Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih
Mestna knjižnica Piran > Slovensko > O nas > Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež organa:
Mestna knjižnica Piran, Župančičeva 4, 6330 Piran, Slovenija

Odgovorna oseba:
mag. Patricija Višnjevec, direktorica
Tel.: 05/671 08 76
E: patricija.visnjevec@pir.sik.siDatum prve objave kataloga: 20. 9. 2010

Datum zadnje spremembe: 4. 11. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.pir.sik.si/slo/o-nas/katalog-informacij-javnega-znacaja


Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je dostopna v tajništvu zavoda.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja:
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot knjižničarsko:
 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu in storitvah,
 • zbira, nabavlja, strokovno obdeluje, vzdržuje, hrani in varuje knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiva javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • kot splošna knjižnica na narodnostno mešanem območju zagotavlja knjižnično dejavnost italijanski skupnosti,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • izvaja program informacijskega opismenjevanja,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice,
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike.

Poleg knjižnične dejavnosti opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • zalaga, izdaja ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
 • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

2.b Organi zavoda:

Svet zavoda   

Terezija Janković - predsednica, predstavnica ustanoviteljice
Natalija Planinc - članica, predstavnica ustanoviteljice
Danijela Sorgo - članica, predstavnica ustanoviteljice
Nada Leban - članica, predstavnica uporabnikov oz. zainteresirane javnosti
Daniela Paliaga, članica in namestnica predsednice, predstavnica uporabnikov oz. zainteresirane javnosti
Aleš Majer - član, predstavnik delavcev
mag. Marko Matičetov - član, predstavnik delavcev
 

Direktorica mag. Patricija Višnjevec

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE:
 

Splošna služba

Obala 114, 6320 Portorož
Direktorica mag. Patricija Višnjevec, tel.: 05/ 671 08 76, patricija.visnjevec@pir.sik.si
Poslovna sekretarka Martina Fakin, tel.: 05/671 08 70, martina.fakin@pir.sik.si

Strokovna služba za nabavo, akcesijo in strokovno obdelavo knjižničnega gradiva
 

bibliotekarka Dunja Frelih, tel.: 05/671 08 74, dunja.frelih@pir.sik.si
bibliotekarka Ksenija Petaros Kmetec, tel.: 070 727-801, ksenija.petaros@pir.sik.si

Strokovna služba za knjižnične storitve in delo z uporabniki
 
ENOTA PIRAN
Župančičeva 4, 6330 Piran, tel. (05) 671 08 72, infopir@pir.sik.si

 

ENOTA LUCIJA
Obala 114, 6320 Portorož, tel. 0590 954 64, infolucija@pir.sik.si

 

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Patricija Višnjevec, direktorica
Obala 114, 6332 Portorož
Tel.: 05/ 671 08 76
Faks: 05/671 08 71
E.: patricija.visnjevec@pir.sik.si


2.d Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje zavoda

Državni  predpisi 

so dostopni na spletnem naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/

Pomembnejši predpisi s področja delovanja javnega zavoda: 

 

 • Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/,
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/,
 • Zakon o zavodih /ZZ/,
 • Zakon o javnih financah /ZJF/,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sekt,orju /ZSPJS/,
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 • Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD,/
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/,
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
 • Pravilnik o razvidu knjižnic,
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
 • Etični kodeks slovenskih knjižničarjev,
 • Standardi za splošne knjižnice 


Predpisi lokalnih skupnosti

so dostopni na spletnem naslovu  http://www.lex-localis.info/

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 7/2004, 5/2009, Uradni list RS 5/2009, 5/12, 61/16)

Evropski predpisi

so dostopni na naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/, http://eur-lex.europa.eu/

 

2.e Seznam predlogov predpisov

so dostopni na  http://www.pisrs.si/Pis.web/  in http://www.lex-localis.info/

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih dokumentov

-

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

-  Zbirka osebnih podatkov članov Mestne knjižnice Piran (evidenca oseb, vpisanih v piransko knjižnico, je sestavljena na podlagi vpisnice. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list št. 87/01, 92/15)

- Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: mag. Marko Matičetov (pooblascenec@pir.sik.si)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

- Seznam zbirk: Javno dostopni knjižnični katalog COBISS

- Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na  spletnih straneh knjižnice   http://www.pir.sik.si/slo/o-nas/katalog-informacij-javnega-znacaja.
 • Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu zavoda vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
 • Način dostopa, stroške posredovanja in ponovne uporabe informacij podrobneje urejata: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 28/2006, 23/2014, 50/2014, 102/2015),  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).Za dostop do informacij ali za ponovno uporabo javnih informacij je potrebno oddati pisno zahtevo na obrazcu  Z-ZDIJZ (https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/) na e-naslov knjižnica. piran@pir.sik.si.
 • Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo. Za ponovno uporabo zaračunavamo mejne stroške in ceno za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

-

slovensko italiano
2021 © Mestna knjižnica Piran | O spletni strani