Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež organa:
Mestna knjižnica Piran, Župančičeva 4, 6330 Piran, Slovenija
Odgovorna oseba:
mag. Patricija Višnjevec, direktorica
Tel.: 05 6710 876
E: patricija.visnjevec@pir.sik.si
Datum prve objave kataloga: 20. 9. 2010
Datum zadnje spremembe: 17. 07. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.pir.sik.si/katalog-informacij-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je dostopna v tajništvu zavoda.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja:
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot knjižničarsko:
 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu in storitvah,
 • zbira, nabavlja, strokovno obdeluje, vzdržuje, hrani in varuje knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiva javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • kot splošna knjižnica na narodnostno mešanem območju zagotavlja knjižnično dejavnost italijanski skupnosti,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • izvaja program informacijskega opismenjevanja,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice,
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike.

Poleg knjižnične dejavnosti opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • zalaga, izdaja ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
 • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

2.b Organi zavoda:

Svet zavoda   

Terezija Janković – predsednica, predstavnica ustanoviteljice
Natalija Planinc – članica, predstavnica ustanoviteljice
Danijela Sorgo – članica, predstavnica ustanoviteljice
Daniela Paliaga, članica in namestnica predsednice, predstavnica uporabnikov oz. zainteresirane javnosti
Dunja Frelih – članica, predstavnica delavcev
Aki Novaković – članica, predstavnica delavcev

Direktorica mag. Patricija Višnjevec

ORGANIZACIJSKE ENOTE:

Splošna služba

Obala 114, 6320 Portorož
Direktorica mag. Patricija Višnjevec, tel.: 05 6710 876, patricija.visnjevec@pir.sik.si
Poslovna sekretarka Tea Andrejašič, tel.: 05 6710 870, tea.andrejasic@pir.sik.si

Strokovna služba za nabavo, akcesijo in strokovno obdelavo knjižničnega gradiva
bibliotekarka Dunja Frelih, tel.: 05 6710 874, dunja.frelih@pir.sik.si

Strokovna služba za knjižnične storitve in delo z uporabniki

ENOTA PIRAN
Župančičeva 4, 6330 Piran, tel. 05 6710 872, infopir@pir.sik.si

ENOTA LUCIJA
Obala 114, 6320 Portorož, tel. 05 9095 464, infolucija@pir.sik.si

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Patricija Višnjevec, direktorica
Obala 114, 6332 Portorož
Tel.: 05 6710 876
E.: patricija.visnjevec@pir.sik.si

2.d Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje zavoda

Državni  predpisi 

so dostopni na spletnem naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/

Pomembnejši predpisi s področja delovanja javnega zavoda:

 

 • Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/,
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/,
 • Zakon o zavodih /ZZ/,
 • Zakon o javnih financah /ZJF/,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/,
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 • Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD,/
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/,
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
 • Pravilnik o razvidu knjižnic,
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
 • Etični kodeks slovenskih knjižničarjev,
 • Standardi za splošne knjižnice

Predpisi lokalnih skupnosti

so dostopni na spletnem naslovu  http://www.lex-localis.info/

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 7/2004, 5/2009, Uradni list RS 5/2009, 5/12, 61/16)

Evropski predpisi

so dostopni na naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/, http://eur-lex.europa.eu/

2.e Seznam predlogov predpisov

so dostopni na  http://www.pisrs.si/Pis.web/  in http://www.lex-localis.info/

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

– Dokument nabavne politike: v izdelavi

Strateški načrt Mestne knjižnice Piran 2020-2024

– Letno poročilo (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

– Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva (2016,  2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih dokumentov

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

–  Zbirka osebnih podatkov članov Mestne knjižnice Piran (evidenca oseb, vpisanih v piransko knjižnico, je sestavljena na podlagi vpisnice. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list št. 87/01, 92/15)

– Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Tea Andrejašič (pooblascenec@pir.sik.si)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

– Seznam zbirk: Javno dostopni knjižnični katalog COBISS

– Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na  spletnih straneh knjižnice   http://www.pir.sik.si/slo/o-nas/katalog-informacij-javnega-znacaja.
 • Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu zavoda vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
 • Način dostopa, stroške posredovanja in ponovne uporabe informacij podrobneje urejata: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 28/2006, 23/2014, 50/2014, 102/2015),  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).Za dostop do informacij ali za ponovno uporabo javnih informacij je potrebno oddati pisno zahtevo na obrazcu  Z-ZDIJZ (https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/) na e-naslov: infopir@pir.sik.si.
 • Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo. Za ponovno uporabo zaračunavamo mejne stroške in ceno za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja